CFE Tehnični odbor (CFE Tehnical Committees)


CFE si prizadeva prispevati k usklajevanju in razvoju davčne zakonodaje v Evropi z izmenjavo edinstvenega vpogleda članov z evropskimi institucijami in spodbujati usklajevanje nacionalnih zakonov, ki urejajo in varujejo poklic davčnega svetovalca.

Delegati fiskalnega odbora (Fiscal Committee Delegates):

- Pododbor za neposredne davke (Direct Taxes Subcommittee):


Mag. Sabina Lamut

Sabina Lamut je diplomirala leta 1997 na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. V mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, je kot vodja računovodskega oddelka pridobila prve izkušnje tudi na mednarodnem področju. V letu 2015 se je zaposlila v družbi LamutS d.o.o. Kot davčna svetovalka je prepoznavna tudi na mednarodnem področju, saj je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev (European Register of Tax Adviser).


In 1997, Sabina Lamut graduated from the Faculty of Economics and Business in Maribor, majoring in entrepreneurship with an emphasis on accounting and auditing. In the international auditing company Deloitte & Touche, she also gained her first experience in the international field as the head of the accounting department. In 2015, she got a job at LamutS d.o.o. Kota tax advisor is also recognized internationally, as it is registered in the European Register of Tax Advisers.


- Pododbor za posredne davke (Indirect Taxes Subcommittee):

Mag. Aleksandra Heinzer

Mag. Aleksandra Heinzer Davčno svetovalno zbornico Slovenije predstavlja v evropskem združenju davčnih svetovalcev External link opens in new tab or windowCFE (Confédération Fiscale Européenne) in sicer je aktivna članica skupine za posredne davke. Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini External link opens in new tab or windowVAT forum pri Evropski komisiji, ki predstavnikom davčnih organov držav članic in poslovnim subjektom omogoča izmenjavo predlogov za izboljšanje evropskega DDV sistema.

Aleksandra Heinzer, M.Phil. is a representative of the Tax Advisory Chamber of Slovenia in the association of European tax advisers External link opens in new tab or windowCFE (Confédération Fiscale Européenne), where she is a member of the Indirect Taxes Subcommittee. She has also been the CFE's primary representative at the External link opens in new tab or windowVAT forum at the European Commission from 2018, which offers a discussion platform where business and VAT authorities meet to discuss how the implementation of the VAT legislation can be improved in practice.

Delegati odbora za strokovne zadeve (Professinal Affairs Committee Delegates):

Mag. Ivan Simič

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega sveta, bil pa je tudi predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Trenutno je tudi predsednik Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

V evropskem združenju davčnih svetovalcev External link opens in new tab or windowCFE predstavlja Davčno svetovalno zbornico Slovenije v odborih strokovnih zadev.

Mag. Ivan Simič is a tax consultant, former director of the Slovenian and Serbian tax administrations, former member of the Fiscal Council, and was also president of the European Association of Tax Administrations (IOTA). In the years 2006 - 2019, according to the choice of the users of the web portal Tax-Fin-Lex, he was chosen twelve times as the most distinguished tax expert in Slovenia. He is currently the President of the Strategic Council of the Government of the Republic of Slovenia for Debureaucratization in the Tax, Economic and Environmental Fields.

In the European Association of Tax Advisers, External link opens in new tab or windowCFE represents the Tax Advisory Chamber of Slovenia in professional affairs committees.

Delegati odbora za davčno tehnologijo (Tax Technology Committee Delegates):
Mag. Ivan Simič

Delegati odbora za davčne strokovnjake (New Tax Professinals Committee Delegates):


Mag. Igor Angelovski
Igor Angelovski je partner v odvetniški drižbi Ketler & Partners, član Karanović. Ima bogate izkušnje na področju bančništva in financ, plačilne nesposobnosti, podjetniškega in davčnega prava. Svetuje vodilnim mednarodnim podjetjem ter komercialnim bankam in finančnim institucijam pri širokem naboru finančnih transakcij s finančnim vzvodom in podjetij, podjetniških in finančnih prestrukturiranj, združitev in prevzemov, transakcij posojilnega portfelja in finančne ureditve. Igor je vodja davčnega oddelka v slovenskem uradu. Aktiven je tudi na platformi, ki podpira pravne tehnologije in start-upe.

Igor Angelovski is a Partner at Ketler & Partners, member of Karanovic. He has extensive experience in banking & finance, insolvency, corporate and tax law. He advises leading international companies, as well as commercial banks and financial institutions in a wide range of leveraged and corporate finance transactions, corporate and financial restructurings, M&As, loan portfolio transactions and financial regulation. Igor is the head of tax department in the Slovene office. He is also active in the platform which supports legal technologies and start-ups.

Delegati Generalne skupščine (General Assembly Delegates):
Mag. Ivan Simič, Mag. Aleksandra Heinzer, Mag. Igor Angelovski, Mag. Sabina Lamut