CFE Tehnični odbor (CFE Tehnical Committees)


CFE si prizadeva prispevati k usklajevanju in razvoju davčne zakonodaje v Evropi z izmenjavo edinstvenega vpogleda članov z evropskimi institucijami in spodbujati usklajevanje nacionalnih zakonov, ki urejajo in varujejo poklic davčnega svetovalca.

Delegati fiskalnega odbora (Fiscal Committee Delegates):

- Pododbor za neposredne davke (Direct Taxes Subcommittee):

Mag. Barbara Guzina

Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Davčno svetovalno zbornico Slovenije v evropskem združenju davčnih svetovalcev External link opens in new tab or windowCFE, kot aktivna članica skupine za neposredne davke.

Mag. Barbara Guzina is an independent tax consultant in the company Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. She gained experience as a director of the tax consulting department and a tax consultant at the international audit and consulting company Deloitte and abroad. The Tax Advisory Chamber of Slovenia in the European Association of Tax Advisers External link opens in new tab or windowCFE as an active member of the Direct Tax Group.

- Pododbor za posredne davke (Indirect Taxes Subcommittee):

Mag. Aleksandra Heinzer

Mag. Aleksandra Heinzer Davčno svetovalno zbornico Slovenije predstavlja v evropskem združenju davčnih svetovalcev External link opens in new tab or windowCFE (Confédération Fiscale Européenne) in sicer je aktivna članica skupine za posredne davke. Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini External link opens in new tab or windowVAT forum pri Evropski komisiji, ki predstavnikom davčnih organov držav članic in poslovnim subjektom omogoča izmenjavo predlogov za izboljšanje evropskega DDV sistema.

Aleksandra Heinzer, M.Phil. is a representative of the Tax Advisory Chamber of Slovenia in the association of European tax advisers External link opens in new tab or windowCFE (Confédération Fiscale Européenne), where she is a member of the Indirect Taxes Subcommittee. She has also been the CFE's primary representative at the External link opens in new tab or windowVAT forum at the European Commission from 2018, which offers a discussion platform where business and VAT authorities meet to discuss how the implementation of the VAT legislation can be improved in practice.

Delegati odbora za strokovne zadeve (Professinal Affairs Committee Delegates):

Mag. Ivan Simič

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega sveta, bil pa je tudi predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Trenutno je tudi predsednik Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

V evropskem združenju davčnih svetovalcev External link opens in new tab or windowCFE predstavlja Davčno svetovalno zbornico Slovenije v odborih strokovnih zadev.

Mag. Ivan Simič is a tax consultant, former director of the Slovenian and Serbian tax administrations, former member of the Fiscal Council, and was also president of the European Association of Tax Administrations (IOTA). In the years 2006 - 2019, according to the choice of the users of the web portal Tax-Fin-Lex, he was chosen twelve times as the most distinguished tax expert in Slovenia. He is currently the President of the Strategic Council of the Government of the Republic of Slovenia for Debureaucratization in the Tax, Economic and Environmental Fields.

In the European Association of Tax Advisers, External link opens in new tab or windowCFE represents the Tax Advisory Chamber of Slovenia in professional affairs committees.

Delegati odbora za davčno tehnologijo (Tax Technology Committee Delegates):
Mag. Ivan Simič

Novi delegati odbora za davčne strokovnjake (New Tax Professinals Committee Delegates):
Mag. Ivan Simič

Delegati Generalne skupščine (General Assembly Delegates):
Mag. Ivan Simič